Index

A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W

A

AbstractWebsocketConnection (class in tuxeatpi.libs.websocket)
Action (class in tuxeatpi.actions.tux)
ActionError, [1]
Actionner (class in tuxeatpi.actionner.actionner)

B

BaseComponent (class in tuxeatpi.components.base)

C

callback() (tuxeatpi.nlu.common.Recorder method)
close() (tuxeatpi.libs.websocket.AbstractWebsocketConnection method)
connect() (tuxeatpi.libs.websocket.AbstractWebsocketConnection method)
(tuxeatpi.nlu.common.WebsocketConnection method)
(tuxeatpi.voice.common.WebsocketConnection method)

D

dequeue() (tuxeatpi.nlu.common.Recorder method)
do_synthesis() (in module tuxeatpi.voice.common)

E

enqueue() (tuxeatpi.nlu.common.Recorder method)
Event (class in tuxeatpi.components.base)

F

FakeWings (class in tuxeatpi.fake_components.wings)
FakeWingsMover (class in tuxeatpi.fake_components.wings)

G

get_age() (tuxeatpi.actions.tux.TuxAction method)
get_birthday() (tuxeatpi.actions.tux.TuxAction method)
get_name() (tuxeatpi.actions.tux.TuxAction method)
get_position() (tuxeatpi.components.wings.Wings method)
get_time() (tuxeatpi.actions.tux.TuxAction method)
get_uptime() (tuxeatpi.actions.tux.TuxAction method)
gtt() (in module tuxeatpi.libs.lang)

I

is_mute() (tuxeatpi.voice.voice.Voice method)
is_speaking() (tuxeatpi.voice.voice.Voice method)

L

load_languages() (in module tuxeatpi.libs.lang)

M

move_count() (tuxeatpi.components.wings.Wings method)
move_start() (tuxeatpi.components.wings.Wings method)
(tuxeatpi.fake_components.wings.FakeWings method)
move_stop() (tuxeatpi.components.wings.Wings method)
(tuxeatpi.fake_components.wings.FakeWings method)
move_time() (tuxeatpi.components.wings.Wings method)
move_to_position() (tuxeatpi.components.wings.Wings method)
MSG_AUDIO (tuxeatpi.libs.websocket.AbstractWebsocketConnection attribute)
MSG_JSON (tuxeatpi.libs.websocket.AbstractWebsocketConnection attribute)
mute() (tuxeatpi.voice.voice.Voice method)

N

NLUBase (class in tuxeatpi.nlu.common)

P

pick_default_device_index() (tuxeatpi.nlu.common.Recorder method)
pick_default_parameters() (tuxeatpi.nlu.common.Recorder method)
pins (tuxeatpi.components.base.BaseComponent attribute)
(tuxeatpi.components.wings.Wings attribute)
prefix (tuxeatpi.actions.tux.TuxAction attribute)
push_switch() (in module tuxeatpi.fake_components.base)
push_wing() (tuxeatpi.fake_components.wings.FakeWings method)

R

receive() (tuxeatpi.libs.websocket.AbstractWebsocketConnection method)
Recorder (class in tuxeatpi.nlu.common)
reload() (tuxeatpi.libs.settings.Settings method)
run() (tuxeatpi.actionner.actionner.Actionner method)
(tuxeatpi.fake_components.wings.FakeWingsMover method)
(tuxeatpi.voice.voice.Voice method)

S

save() (tuxeatpi.libs.settings.Settings method)
send_audio() (tuxeatpi.libs.websocket.AbstractWebsocketConnection method)
send_message() (tuxeatpi.libs.websocket.AbstractWebsocketConnection method)
set_lang() (tuxeatpi.actions.tux.TuxAction method)
set_language() (in module tuxeatpi.libs.lang)
Settings (class in tuxeatpi.libs.settings)
SettingsError
sign_credentials() (tuxeatpi.nlu.common.WebsocketConnection static method)
stop() (tuxeatpi.actionner.actionner.Actionner method)
(tuxeatpi.fake_components.wings.FakeWingsMover method)
(tuxeatpi.nlu.common.NLUBase method)
(tuxeatpi.voice.voice.Voice method)

T

TuxAction (class in tuxeatpi.actions.tux)
tuxeatpi (module)
tuxeatpi.actionner (module)
tuxeatpi.actionner.actionner (module)
tuxeatpi.actions (module)
tuxeatpi.actions.tux (module)
tuxeatpi.components (module)
tuxeatpi.components.base (module)
tuxeatpi.components.wings (module)
tuxeatpi.fake_components (module)
tuxeatpi.fake_components.base (module)
tuxeatpi.fake_components.wings (module)
tuxeatpi.libs (module)
tuxeatpi.libs.lang (module)
tuxeatpi.libs.settings (module)
tuxeatpi.libs.websocket (module)
tuxeatpi.nlu (module)
tuxeatpi.nlu.common (module)
tuxeatpi.voice (module)
tuxeatpi.voice.common (module)
tuxeatpi.voice.voice (module)

U

unmute() (tuxeatpi.voice.voice.Voice method)

V

Voice (class in tuxeatpi.voice.voice)
VoicesError

W

WebsocketConnection (class in tuxeatpi.nlu.common)
(class in tuxeatpi.voice.common)
Wings (class in tuxeatpi.components.wings)
WingsError